Algemene voorwaarden PressShop.nl

 

Artikel 1   Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden van PressShop (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij PressShop (hierna: PressShop) producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Onder klant (hierna: Klant) wordt verstaan de wederpartij van PressShop waaraan PressShop producten en/of diensten levert.

2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. PressShop en Klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, verband houdende met levering van producten en/of diensten door PressShop hebben geen rechtskracht, tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2   Totstandkoming overeenkomst

1 Klant kiest via de website van PressShop voor een pakket van PressShop.nl, waarna Klant aan PressShop alle door PressShop gevraagde gegevens verstrekt. Na aanlevering van deze gegevens wordt direct een verzoek tot e-mail adres validatie verzonden. Na de bevestiging door middel van een link in deze e-mail zal het door de klant gekozen pakket automatisch worden geïnstalleerd en geactiveerd. De klant ontvangt hier direct per mail een bevestiging van en het gekozen pakket is per direct te gebruiken. Tussen PressShop en Klant komt in ieder geval een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) tot stand op het moment dat PressShop aan Klant een bevestigings-mail heeft verzonden.

2 In deze bevestigings-mail wordt door PressShop vermeldt dat het door de klant gekozen pakket is geactiveerd en hoe deze benaderd en beheerd kan worden.

3 PressShop heeft te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, het recht om af te zien van activatie van het pakket van Klant. Indien door PressShop wordt afgezien van activatie van het door Klant gekozen pakket van PressShop, dan deelt PressShop dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan Klant mede.

4 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan PressShop verstrekte gegevens.

5 PressShop zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van PressShop worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover PressShop in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

6 PressShop heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal PressShop Klant hier per e-mail over informeren, waarbij wordt aangegeven per wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zullen treden. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is Klant gerechtigd de overeenkomst tussen PressShop en Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 3    Onderhoud en beheer

1 PressShop zal de volgende onderhouds- en beheertaken uitvoeren:
Het herstel van fouten in de Software, zoals omschreven in dit artikel 7; Onder ‘fouten’ wordt verstaan het substantieel niet voldoen van de Software aan de door PressShop op haar website www.pressShop.nl uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Software. Van een ‘fout’ is enkel sprake indien Klant deze kan aantonen en indien deze bovendien reproduceerbaar is. PressShop heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de Software, dan met betrekking tot fouten in de zin van deze Algemene Voorwaarden van PressShop.
Het doorvoeren van patches en updates in de Software, met als doel de Software verder te ontwikkelen en bij de tijd te houden;
Het aanmaken en verschaffen van inloggegevens ten behoeve van het gebruik van de Software door Klant; Het maken van back-ups, zoals nader omschreven in artikel 8;


2 PressShop kan de toegang van Klant tot de Software geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud en beheer of andere vormen van service, PressShop zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk tussen 23.00 uur en 06.00 uur laten plaatsvinden.


3 PressShop is niet verplicht Klant op de hoogte te stellen van aanpassingen in de Software, indien deze aanpassingen geen verlies van functionaliteit van de Software met zich meebrengen. Eventueel verlies van functionaliteit wordt bepaald door PressShop.

4 PressShop zal voorafgaand aan het toepassen van updates of andere wijzigingen die naar verwachting en naar het oordeel van PressShop een vermindering of ernstige wijziging van functionaliteit van de Software met zich mee kunnen brengen in overleg treden met Klant, alvorens de updates door te voeren. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing indien de betreffende updates of andere wijzigingen om beveiligingsredenen of vanwege wet- en regelgeving toegepast dienen te worden.

 

Artikel 4   Beveiliging

1 PressShop zal zich inspannen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot de door PressShop ten behoeve van Klant te verwerken gegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens.

2 PressShop zal zich ervoor inspannen dat de beveiligingsmaatregelen voldoen aan een niveau dat, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging van de beveiligingsmaatregelen, ten minste gebruikelijk is in de branche gezien de door Shoppagina geboden producten en diensten.

3 PressShop staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

 

Artikel 5  Intellectueel eigendom

1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst en/of andere tussen PressShop en Klant gesloten overeenkomsten ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, Software, webpagina’s, databestanden of andere materialen, zoals ontwerpen, afbeeldingen, documentatie, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PresShop, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

2 Alle rechten van intellectueel eigendom op de in de Software, de Webshop en/of op de webpagina waarop Klant de Webshop exploiteert door Klant ingebrachte afbeeldingen, logo’s, teksten, ontwerpen, databestanden en andere materialen, berusten bij Klant, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

3 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten, die hem bij de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, overige overeenkomsten tussen PressShop en Klant en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.

4 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud van ook, op het gebruiksrecht steeds stipt naleven. Klant zal nimmer (technische) voorzieningen die bedoeld zijn om de Software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende de auteursrechten, merken, handelsnamen, of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de Software, databestanden, apparatuur of andere materialen te verwijderen of wijzigen.

5 PressShop is steeds gerechtigd (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de Software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen PressShop en Klant is overeengekomen.

6 Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van PressShop uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen.

7 PressShop vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, voor zover deze zelf door PressShop is ontwikkeld, inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met (i) door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan PressShop ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Klant zonder schriftelijke toestemming van PressShop in de Software heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van PressShop is uitgesloten.

8 Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling door Klant aan PressShop van databestanden, afbeeldingen of andere materialen, met het doel van gebruik en integratie door Shoppagina en/of Klant. Klant vrijwaart Shoppagina tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanige beschikbaarstelling een inbreuk maakt op enig recht van die derde.

 

Artikel 6  Privacy en Vertrouwelijkheid

1 Klant en PressShop dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Van vertrouwelijke aard zijn in ieder geval de persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die door PressShop ten behoeve van Klant worden verwerkt.

2 Het verbod uit het eerste lid van dit artikel geldt niet voor PressShop indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een (overheids) instantie.

 

Artikel 7  Prijs en betaling
1 Klant is de bedragen aan PressShop verschuldigd die zijn overeengekomen tussen Klant en PressShop. Met betrekking tot de door Klant aan PressShop verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van PressShop volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

2 Alle door PressShop gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door PressShop kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn steeds in euro’s en Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3 Betaling door Klant aan PressShop van de verschuldigde bedragen vindt maandelijks plaats middels betaling per automatische incasso rond 10e dag van de maand. Klant heeft voor deze automatische incasso toestemming gegeven bij de aanvraag van het webshop pakket.

4 Indien PressShop op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant aanvullende diensten (zoals bijvoorbeeld maatwerk) heeft verricht of door een derde heeft laten verrichten die buiten de inhoud of omvang van tussen PressShop en Klant overeengekomen producten en diensten vallen, dan zullen deze aanvullende diensten door Klant worden vergoed volgens de tussen PressShop en Klant overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van PressShop. PressShop is niet verplicht aan een dergelijk verzoek van Klant te voldoen en PressShop kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. PressShop verstuurt in het kader van verrichte aanvullende diensten maandelijks achteraf een factuur aan Klant. De betalingstermijn voor alle facturen vanuit PressShop bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

5 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan PressShop de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van PressShop onverlet.

6 PressShop is gerechtigd de door PressShop gehanteerde prijzen en tarieven met inachtneming van een termijn van ten minste 3 maanden aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen middels e-mail aan Klant bekend worden gemaakt. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

7 Indien PressShop het verrichten van aanvullende diensten ten behoeve van Klant uitbesteedt aan een derde partij, dan is voor deze uitbesteding geen toestemming van Klant vereist.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.